ODPADY - odvoz a ukládka následujících odpadů k smluvnímu finálnímu odběrateli - skládka, recyklace apod.

Kategorie ,,O" dle příl. vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů

 

16 01 03    Pneumatiky

17 01 01    Beton

17 01 02    Cihly

17 01 07    Směsi nebo odděl.frakce betonu, cihel, tašek a keram.výr.neuv.pod č.17 01 06

17 05 04    Zemina a kameny neuved. pod č. 17 05 03 

17 09 04    Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

20 01 38    Dřevo neuvedené pod č. 20 01 37

20 02 01    Biologicky rozložitelný odpad

20 02 03    Jiný biologický nerozložitelný odpad

20 03 01    Směsný komunální odpad

20 03 03    Uliční smetky

20 03 07    Objemný odpad

 

  Odvoz a ukládku výše uvedených odpadů  realizujeme na základě souhlasu KÚJMK - Odboru životního prostředí k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů dle § 14 odst. 1.zákona č.185/2001 Sb.,Zákon o odpadech - mobilní sběr a výkup odpadů, v souladu s ustanovením § 3 písm.b) vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady na území Jihomoravského kraje.