Nabídka  služeb

  PRODEJ  A  DOVOZ  STAVEBNÍHO  MATERIÁLU 

  až do 30 tun :           

   -   PÍSKŮ - Bračice, kopaný          

   -   ŠTĚRKŮ a KAMENIVA 

   -   SMĚS  PÍSEK + ŠTĚRK 

   -   OBLÁZKŮ

   -   BETONU - suchý / zavlhlý

   -   RECYKLÁTU - betonový, cihlový

   -   ZEMINY

       Nabízíme různé druhy frakce štěrku a písku. Popis a informace o materiálu najdete v menu   INFO  

 

 KONTEJNERY (přistavení) : 

   -  NÍZKÝ - do 4 m3 max. do 7 tun nákladu - na suť, hlínu, beton, cihly, směsný stavební  odpad atd.

   -  VYSOKÝ - 20 m3 max. do 7 tun nákladu - na komunální odpad, bioodpad, dřevo aj.

   -  PLACHTOVÝ - do 7 tun nákladu - pro přepravu zboží a pod.

   -  S HYDRAULICKOU  RUKOU pro naložení paletovaného zboží.

      Orientační foto námi nabízených druhů kontejnerů najdete na úvodní stránce.

 

 ODVOZ  ODPADŮ  až do 30 tun :                

   -  stavebního - suti, cihel, betonu  až do 30 tun

   -  směsného, komunálního, objemného

   -  biologicky rozložitelného odpadu, uliční smetky, zeminy s kameny, čisté zeminy

   -  železa, pneumatik, dřeva, pilin atd. z kategorie ,,O" 

 

     Nebezpečný odpad kategorie ,,N,, nepřijímáme.

 

  Odpady kategorie ,,O" dle vyhl. č. 93/2016 Sb

    Pro sběr nebo výkup. Odvážíme  k odpovídajícímu smluvně zajištěnému finálnímu

    zneškodnění nebo recyklaci :

 

    Kategorie ,,O" dle příl. vyhl. č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů

   16 01 03    Pneumatiky

   17 01 01    Beton

   17 01 02    Cihly

   17 01 03    Tašky a keramické výrobky

   17 01 07    Směsi nebo odděl.frakce betonu, cihel, tašek a keram.výr.neuv.pod č.17 01 06

   17 02 01    Dřevo

   17 02 03    Plasty

   17 05 04    Zemina a kameny neuved. pod č. 17 05 03 

   17 05 08   Štěrk ze železničního svršku

   17 08 02   Stavební materiály na bázi sádry neuved. pod č. 17 08 01

   17 09 04    Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

   19 11 06    Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuved.pod č. 19 13 01

   20 01 01    Papír a lepenka

   20 01 10    Textilní materiály

   20 01 38    Dřevo neuvedené pod č. 20 01 37

   20 01 39    Plasty

   20 01 40    Kovy  (odpad podléhající zpřísněné evidenci dle § 8 vyhl.č.383/2001 Sb.)

   20 02 01    Biologicky rozložitelný odpad

   20 02 03    Jiný biologický nerozložitelný odpad

   20 03 01    Směsný komunální odpad

   20 03 03    Uliční smetky

   20 03 07    Objemný odpad

 

                                                                                                                                                         aktualizováno 12/2018