Nabídka  služeb

  PRODEJ  A  DOVOZ  STAVEBNÍHO  MATERIÁLU 

  až do 30 tun :           

   -   PÍSKŮ - Bračice, kopaný          

   -   ŠTĚRKŮ a KAMENIVA 

   -   SMĚS  PÍSEK + ŠTĚRK 

 

   -   BETONU - suchý / zavlhlý

   -   RECYKLÁTU - betonový, cihlový

   -   ZEMINY

       Nabízíme různé druhy frakce štěrku a písku. Popis a informace o materiálu najdete v menu   INFO  

 

 KONTEJNERY (přistavení) : 

   -  NÍZKÝ - do 4 m3 max. do 7 tun nákladu - na suť, hlínu, beton, cihly, směsný stavební  odpad atd.

   -  VYSOKÝ - 20 m3 max. do 7 tun nákladu - na komunální odpad, bioodpad, dřevo aj.

   -  PLACHTOVÝ - do 7 tun nákladu - pro přepravu zboží a pod.

   -  S HYDRAULICKOU  RUKOU pro naložení paletovaného zboží.

      Orientační foto kontejnerů najdete na úvodní stránce.

 

 ODVOZ  ODPADŮ  až do 30 tun :                

   -  stavebního - suti, cihel, betonu  až do 30 tun

   -  směsného, komunálního, objemného

   -  biologicky rozložitelného odpadu, uliční smetky, zeminy s kameny, čisté zeminy

   -  železa, pneumatik, dřeva, pilin atd. z kategorie ,,O" 

 

     Nebezpečný odpad kategorie ,,N,, nepřijímáme.

 

  Odpady kategorie ,,O" dle vyhl. č. 93/2016 Sb

    Pro sběr nebo výkup. Odvážíme  k odpovídajícímu smluvně zajištěnému finálnímu

    zneškodnění nebo recyklaci :

 

    Kategorie ,,O" dle příl. vyhl. č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů

   160103    Pneumatiky

   170101    Beton

   170102    Cihly

   170103    Tašky a keramické výrobky

   170107    Směsi nebo odděl.frakce betonu, cihel, tašek a keram.výr.neuv.pod č.17 01 06

   170201    Dřevo

   170203    Plasty

   170504    Zemina a kameny neuved. pod č. 17 05 03 

   170508   Štěrk ze železničního svršku

   170802   Stavební materiály na bázi sádry neuved. pod č. 17 08 01

   170904    Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

   191106    Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuved.pod č. 19 13 01

   200101    Papír a lepenka

   200110    Textilní materiály

   200138    Dřevo neuvedené pod č. 20 01 37

   200140    Kovy  (odpad podléhající zpřísněné evidenci dle § 8 vyhl.č.383/2001 Sb.)

   200201    Biologicky rozložitelný odpad

   200203    Jiný biologický nerozložitelný odpad (ze hřbitovů)

   200301    Směsný komunální odpad

   200303    Uliční smetky

   200307    Objemný odpad

                                                                                                                                                         aktualizováno 6/2022

   ZEMNÍ  PRÁCE s minibagrem JCB